Informácie o spracúvaní OSOBNÝCH ÚDAJOV

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV a INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné zhrnutie

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti eMarkest, s.r.o. pre účely zasielania obchodných zdelení (marketingových ponúk) a pre činenie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe.

Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné zdelenia Vám potom nebudú ďalej zasielané.

Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
  1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť eMarkest, s.r.o., so sídlom Domažlická 1232/3, identifikačné číslo: 24272973, zapísaná v obchodnom registri, vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 199579.
  2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa elektronickej pošty info@blendea.sk, telefón +421 919 411 350.
  3. Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas, poskytovaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (dále jen „nariadenie“).
 3. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných zdelení a uskutočňovanie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
  2. Zo strany správca nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
 4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 15 rokov od objednávky, najďalej však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).
 5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby, zaisťujúce marketingové služby pre správcu.
  2. Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EÚ), alebo medzinárodnej organizácie.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.
  2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: telefonicky, alebo e-mailom na info@blendea.sk.
  3. Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte mimo iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzavretiu zmluvy.
  5. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingy, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely naďalej spracovávané.

NOVÝ PRODUKT

BLENDEA
SUPERPROTEIN

Zaobstarajte si kvalitný zdroj rastlinných bielkovín so superpotravinami.

Zistiť viac